Zásady a postupy obchodování

Hlavní zásady obchodování 

 1. Veškeré obchodní transakce v Systému TRADEBANK jsou dobrovolné, žádný klient ani pracovník TRADEBANK nemůže dodávku zboží/služeb na jiném klientovi vymáhat jen proto, že je také členem Systému TRADEBANK.
 2. Každý klient si sleduje prostřednictvím měsíčních Výpisů stav prostředků ve své Evidenci obchodních transakcí a sám si reguluje objem nabízeného a poskytnutého zboží/služeb.
 3. Klient si v systému TRADEBANK může bezhotovostně nakoupit pouze to, co aktuálně jiní klienti nabízejí k prodeji.
 4. Klient prohlašuje, že bude nabízet v Systému TRADEBANK svoje zboží/služby za běžné ceny bez jakýchkoliv přirážek, jako ostatním zákazníkům.
 5. Klient nebude při nákupu s Kartou TRADEBANK požadovat kombinace nabízených mimořádných slev (výprodeje atp.) jiných klientů s možností platby přes TRADEBANK.

Nákup a prodej v Systému TRADEBANK

 1. Klienti prostřednictvím informačního systému TRADEBANK nabízejí svoje zboží/služby (co nejpřesněji sortimentově, objemově, cenově i termínově specifikované) ostatním klientům TRADEBANK.
 2. Obě strany, tzn.prodávající a kupující, si pak běžným způsobem dohodnou veškeré podmínky obchodní transakce, včetně kupní ceny, termínu dodávky, záruk atd., a pokud je to potřeba, sepíší Kupní smlouvu, Smlouvu o dílo atp.
 3. V okamžiku prodeje prodávající vystaví kupujícímu běžným způsobem daňový doklad (fakturu, paragon ..), kde uvede, že kupní cena, příp. její část, bude hrazena bezhotovostně prostřednictvím TRADEBANK.
 4. Prodávající klient poté podle vystaveného daňového dokladu vyplní Evidenční list transakce (jedná se o obdobu platebního šeku) a nechá si jej od kupujícího podepsat. Podpis přitom ověří s podpisovým vzorem na klientově kartě TRADEBANK.
 5. Kupující klient souhlasí s tím, aby si prodávající telefonicky v Evidenčním centru TRADEBANK ověřil, zdali má kupující klient ve své Evidenci obchodních transakcí u TRADEBANK aktivní bilanci nejméně ve výši kupní ceny této obchodní transakce.
 6. V případě, že tomu tak je, Evidenční centrum TRADEBANK vydá k této transakci Autorizační číslo, které prodávající zapíše do vyplněného a podepsaného Evidenčního listu transakce.
 7. Na základě Autorizace dojde k zablokování aktiv v Evidenci obchodních transakcí kupujícího ve výši, rovnající se kupní ceně této obchodní transakce. Bezprostředně po Autorizaci je možno zboží/službu kupujícímu předat.
 8. Evidenční list transakce (jeho bílou kopii) poté prodávající doručí do Evidenčního centra TRADEBANK. Zde se na základě tohoto Evidenčního listu odblokuje příslušná transakce, tzn.do Evidence obchodních transakcí prodávajícího se připíše částka rovnající se kupní ceně z této obchodní transakce.
 9. V okamžiku připsání částky rovnající se kupní ceně do Evidence obchodních transakcí prodávajícího, zaniká závazek kupujícího uhradit prodávajícímu kupní cenu z této obchodní transakce.
 10. V případě, že kupující klient nemá ve své Evidenci obchodních transakcí dostatečné množství prostředků na příslušný nákup, nevydá Evidenční centrum TRADEBANK k této transakci Autorizační číslo a prodej tak nelze prostřednictvím TRADEBANK uskutečnit.
 11. V případě, že se prodávající s kupujícím  dohodnou na provedení částečné platby v hotovosti , postup prodeje je stejný. Rozdíl bude pouze v tom, že na daňovém dokladu prodávající uvede, kolik bude platba v hotovosti a kolik přes TRADEBANK a do Evidenčního listu transakce se vepíše pouze částka, která bude hrazena prostřednictvím systému TRADEBANK.

Pozice TRADEBANK při realizaci obchodu

 1. TRADEBANK zprostředkovává svým klientům obchodní kontakty a jako zprostředkovatel nezodpovídá za kvalitu dodávek, termíny plnění, cenu atd. prodaného zboží a poskytnutých služeb.
 2. TRADEBANK zodpovídá za to, že v případě, že vydá k obchodní transakci Autorizaci, má kupující klient aktivní bilanci v Evidenci obchodních transakcí alespoň ve výši kupní ceny této obchodní transakce.
 3. TRADEBANK je povinna, po doručení řádně vyplněného Evidenčního listu obchodní transakce, zaevidovat tuto obchodní transakci tak, že z Evidence obchodních transakcí kupujícího připíše do Evidence obchodních transakcí prodávajícího částku, rovnající se kupní ceně z této obchodní transakce.
 4. TRADEBANK odpovídá za řádné vedení Evidence obchodních transakcí a zasílá klientům písemné Výpisy z jejich evidence obchodních transakcí.

Slovník pojmů

 • Systém TRADEBANK – obchodní systém, organizovaný prostřednictvím speciálních organizačních, evidenčních a dalších postupů, jehož cílem je zprostředkovat pro klienty obchodní transakce, založené na výměně zboží/služby za zboží/služby.
 • Tradebank International Corp. – obchodní společnost se sídlem v Atlantě, stát Georgia, USA, která je zakladatelem a vlastníkem Systému TRADEBANK a řídí mezinárodní Systém TRADEBANK.
 • Evidenční centrum obchodních transakcí – centrum vedené společností TRADEBANK , kde se souhlasem klientů dochází k evidování veškerých obchodních transakcí uskutečněných v Systému TRADEBANK
 • Evidence obchodních transakcí – evidence vedená společností TRADEBANK CZECH s.r.o. odděleně pro každého klienta, kde jsou evidovány obchodní transakce klienta a jejich bilance.
 • Výpis z evidence obchodních transakcí – písemný výpis klienta z evidence obchodních transakcí, kde jsou evidovány obchodní transakce klienta a jejich bilance.
 • Zablokování nákupů klienta v Systému TRADEBANK – společnost TRADEBANK  je oprávněna klientovi, který je v prodlení s úhradou závazků vůči společnosti TRADEBANK a nebo porušuje povinnosti vyplývající z Rámcové smlouvy o zprostředkování obchodů v Systému TRADEBANK, dočasně zablokovat Evidenci jeho obchodních transakcí, čímž klientovi zamezí provádění nákupů v Systému TRADEBANK.
 • Rámcová smlouva o zprostředkování obchodů v Systému TRADEBANK – smlouva uzavřená mezi společností TRADEBANK a klientem, která vymezuje podmínky jejich spolupráce při zprostředkování příležitostí k uzavření smluv s ostatními klienty začleněnými v Systému TRADEBANK.
 • Smlouva o poskytnutí nákupního limitu – smlouva, kterou může uzavřít klient se zprostředkovatelem v případě, že klient má zájem o nákup konkrétního zboží/služeb v Systému TRADEBANK a nemá ve své Evidenci obchodních transakcí aktivní obchodní bilanci ve výši rovnající se kupní ceně z tohoto nákupu. Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí nákupního limitu poskytne zprostředkovatel klientovi zdarma Nákupní limit ve výši kupní ceny z předjednaného nákupu v Systému TRADEBANK a klient zaplatí zprostředkovateli prokazatelně vynaložené náklady spojené s uzavřením této smlouvy.
 • Evidenční číslo klienta – identifikační číslo klienta, pod kterým jsou v Evidenčním centru obchodních transakcí vedeny všechny transakce příslušného klienta.
 • Kupní cena – kupní cena za zboží/služby v Systému TRADEBANK není hrazena ze strany kupujícího v penězích, ale prodávající v hodnotě odpovídající kupní ceně může v Systému TRADEBANK odebrat zboží/služby, o které má zájem a které je aktuálně v Systému TRADEBANK nabízeno ostatními klienty zprostředkovatele.
 • Evidenční list obchodní transakce – formulář, který předkládá a vypisuje v souladu s obchodní transakcí prodávající klient, kde správnost vyplnění potvrdí podpisem kupující klient a kterému na základě telefonátu přidělí Evidenční centrum obchodních transakcí autorizační číslo; na základě správně vyplněného Evidenční listu doručeného nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů na adresu společnosti TRADEBANK bude v Evidenčním centru obchodních transakcí zaevidována tato obchodní transakce tak, že z Evidence obchodních transakcí kupujícího bude do Evidence obchodních transakcí prodávajícího připsána částka rovnající se kupní ceně z této obchodní transakce.
 • Autorizace – telefonické ověření solventnosti kupujícího v Evidenčním centru obchodních transakcí ve výši rovnající se kupní ceně z této obchodní transakce; na základě autorizace dojde k blokaci aktiv v Evidenci kupujícího ve výši rovnající se kupní ceně z této obchodní transakce, a to až do doby doručení příslušné kopie Evidenčního listu transakce prodávajícím klientem